Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki sprzedaży produktów dostępnych w serwisie internetowym www.marcinkesek.com.

SPIS TREŚCI:

I. DEFINICJE POJĘĆ
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
IV. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY I DOSTARCZENIE PRODUKTÓW
V. ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ
VI. ZWROTY
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE POJĘĆ

1. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą Produktów.
2. Sklep Internetowy (Sklep) – należący do Sprzedawcy sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.marcinkesek.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu wybranych Produktów.
3. Klient – dokonująca Zamówienia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu (konsument, przedsiębiorca, przedsiębiorca uprzywilejowany).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego).
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 z indeksem 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze Sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, która dokonuje zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego Produktu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (powyższa definicja obowiązuje od 01.01.2021 r. łącznie z regulacjami w treści niniejszego Regulaminu dotyczącego tego podmiotu).
7. Sprzedawca – Marcin Kęsek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
„Marcin Kęsek Fotografia”, Al. Tysiąclecia 42/16, 34 – 400 Nowy Targ, NIP: 7352663766,
REGON: 360253512, e – mail: kontakt@marcinkesek.com, telefon: + 48 511 402 358.
8. Produkt/Produkty – przeznaczone do sprzedaży produkty znajdujące się w Sklepie, w szczególności wydruki ze zdjęć wykonane zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta i w ramach opisanych przez Sprzedawcę możliwości, stanowiące rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta, służącą do zaspokojenia jego potrzeb zindywidualizowanych oraz kalendarze.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktów wybranych w ramach oferty Sklepu na warunkach wskazanych w Regulaminie, które dokonane jest z chwilą zakończenia czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, dotycząca Produktów zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
11. Tpay – serwis płatności internetowych tpay.com, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e – mail: kontakt@tpay.com.
12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży Produktów Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Informacje o Produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich ceny i opisy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Klient jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
6. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych tj.: połączenie z siecią Internet; posiadanie urządzenia wyposażonego w sprawny system operacyjny; zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej, która zapewnia dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies; posiadanie przez Klienta adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować.
8. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży Produktów, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, naprawa systemu, modyfikacja).

III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
2. Aby zamówić Produkt, Klient powinien:
a. Połączyć się w trybie on – line ze stroną Sprzedawcy www.marcinkesek.com;
b. Podać wszystkie dane niezbędne do realizacji indywidualnego zamówienia, dokonać wyboru jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie poprzez dodanie Produktów do koszyka;
c. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
3. Dla skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest:
a. Podanie przez Klienta imienia oraz nazwiska (w przypadku zaś Klienta będącego przedsiębiorcą – nazwy firmy, siedziby, nr KRS, nr NIP, imienia i nazwiska osoby składającej w imieniu przedsiębiorcy Zamówienie), adresu dostawy tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju, numeru telefonu, adresu e-mail;
b. Akceptacja Regulaminu, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych do skutecznego złożenia Zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia, które zawiera następujące dane:
a. Przedmiot Umowy Sprzedaży;
b. Jednostkową i łączną cenę za wybrane do koszyka Produkty;
c. Sposób i koszt dostawy;
d. Dostępną metodę płatności.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia i fakturę za zakupiony Produkt. Aby otrzymać fakturę Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu Zamówienia (wpisać NIP oraz dane firmy w specjalnie dedykowanym do tego polu).
7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, zawierającej ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
8. Produkty w Sklepie Internetowym mogą być zamawiane przez siedem dni w tygodniu całodobowo przez cały rok. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Realizacja zamówień na Produkty następować będzie w terminie od 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu płatności online Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta.
10. Do powyższych terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca otrzymał informację z zewnętrznego systemu płatności online Tpay o dokonaniu płatności przez Klienta.
11. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, jak również w okresie przedświątecznym, terminy realizacji Zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

IV. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY I DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

1. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia.
2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i zawierają całkowitą cenę za Produkt. Produkty sprzedawane w Sklepie nie zawierają podatku VAT – Sprzedawca jest zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek. Koszt dostarczenia Produktów pokrywa Klient. Klient ma możliwość zapoznania się z kosztem przesyłki przed złożeniem Zamówienia.
3. Zapłata za Zamówienie następuje wyłącznie poprzez zewnętrzny system płatności Tpay.
4. Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu Tpay w celu dokonania płatności.
5. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany zwrotnie do Sklepu Internetowego, następnie zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem Zamówienia.
6. Dane osobowe Klienta zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579 o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980 PL w całości opłaconym, krajowej instytucji płatniczej, wpisanej do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK024476, na co Klient wyraża zgodę. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

V. ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

1. Dostawa Produktów może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie. Informacje na temat postępu dostawy dostarczane będą bezpośrednio przez firmę kurierską.
2. W przypadku chęci wysyłki Produktu poza granice Polski, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym mailowo: kontak@marcinkesek.com lub telefonicznie: + 48 511 402 358 w celu indywidualnego omówienia warunków realizacji zamówienia, w szczególności warunków dostawy i płatności.
3. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia z Klientem innej formy przesyłki. W szczególności istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Klienta. Odbioru osobistego Produktów może dokonać sam Klient albo osoba posiadająca stosowne pisemne upoważnienie od Klienta.
4. Podane terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Produktów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

VI. ZWROTY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy: „Marcin Kęsek Fotografia”, Al. Tysiąclecia 42/16, 34 – 400 Nowy Targ lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@marcinkesek.com., pod warunkiem, że Produkt nie nosi śladów używania oraz opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są wydruki wykonane ze zdjęć, jako Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
9. Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak Konsumentowi.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę. Ta odpowiedzialność jest wyłączona wobec Przedsiębiorcy, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące Produktów lub samego procesu zakupowego.
4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy tj. kontakt@marcinkesek.com.
5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, a także żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Szczegółowe informacje dotyczące Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na takich samych zasadach jak Konsument może skorzystać z prawa rękojmi i złożyć reklamację.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Klientów dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
2. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów oraz innych osób których dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych oraz prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób, który zapewniaj odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
6. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje uprawnienie wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych, prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania, prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
7. Osoba, która ma dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
8. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba, że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. 9. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego i Konsumenta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy: nazwisko i imiona Kupującego i Konsumenta, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adresy poczty elektronicznej Kupującego i Konsumenta, numer telefonu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, w szczególności:
a. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/.
3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
4. Platforma ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży.
5. W stosunku do Konsumentów spory sądowe wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym lub merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia Zamówienia. Zmiany Regulaminu będą zgłaszane Klientom na stronie Sklepu internetowego.
8. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: